James 4:6-10
 
[6]But he giveth more grace. Wherefore he saith, God resisteth the proud, but giveth grace unto the humble.
[7]Submit yourselves therefore to God. Resist the devil, and he will flee from you.
[8]Draw nigh to God, and he will draw nigh to you. Cleanse your hands, ye sinners; and purify your hearts, ye double minded.
[9]Be afflicted, and mourn, and weep: let your laughter be turned to mourning, and your joy to heaviness.
[10]Humble yourselves in the sight of the Lord, and he shall lift you up
 
 
👉Madalas sa buhay ng tao napapansin ang kaibahan ng pagiging mayabang at mapagpakumbaba, may mga tao na sasabihing sila ay mabuti at may mapagpakumbabang puso ngunit hindi ito nakikita sa kung paano suya namumuhay, madaming katanungan sa isip ng tao kung paano nga ba magiging tunay na HUMBLE sa harap ng Diyos?
 
*Kaialangan nating itanggi ang ating sarili upang manguna ang mapaparaan ng Diyos sa ating buhay madalas hindi natin nakokontrol ang ating mga puso at nakukuha nating itaas ang sarili natin at nakakalimutan na merong Diyos na Suyang tunay na dahilan kung bakit nagagawa natin ang mga bagay bagay, napakarami nating mga complimemts sa buhay maging ang mga tao minsan nagbibigay ng papuri saatin sa mga bagay na ating nagagawa, ngunit wag nawa nating kakalimutan na sabihing “Lahat ng ito ay aking nagawa ng maayos dahil sa Diyos na makapangyarihan at mapagmahal sa lahat”. At Siya ang mapapapurihan at maitataas sa buhay at paningin ng mga tao.
 
Magpakumbaba tayo sa harapan ng Diyos nakikita man ng iba o hindi, di baleng mali ka sa harap ng tao basta tama ka sa harapan ng Diyos. Ibaba ka man ng lahat ng tao kung nagpakumbaba ka sa Diyos tiyak na Kanya kang itataas higit sa sino man. 😇
 

 

This Website Is Made Possible By Your Prayers And Generous Financial Support

                                                                          

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Share This

Share this post with your friends!